खोला बहिर अन्य क्षेत्रवाट उत्खनन तथा संकलन गर्ने ढुङ्गा, गिट्टी तथा रोडा बिक्री तथा निकासी शुल्क सम्बन्धी बढाबढको सूचना