यस नगरपालिका अन्तर्गतका आगामी आ. ब. २०७७।०७८ को लागि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा, फोहोर मैला र स्थानीय पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क तथा हाट बजार ब्यवस्थापन शुल्क सम्वन्धी बढाबढको सूचना.....