एम.आइ.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायकको सीप परीक्षण र अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना