गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको अनुसूची-४ (आशयपत्र)