नगर उपप्रमुख श्री बमबहादुर भट्टराई ज्युबाट आ.ब.२०७८/०७९ को बजेट बक्तव्य प्रस्तुत ।