नगर प्रमुख श्री छत्रपती प्याकुरेल ज्यूबाट आ..ब.२०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत