फुङलिङ नगरपालिकाले आगामी आ.ब.२०७९/०८० को आन्तरीक आय संकलन गर्न ठेक्का आब्हान गरेको सूचना !