मसलन्द तथा स्टेशनरी सामाग्री खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !