समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ता छनौट परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।