सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर सञ्चालनका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना !