जडिबुट्टी, बन पैदावार, कवाडी तथा जीवजन्तु कर सम्वन्धी बढाबढको सूचना