प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

Supporting Documents: